• Ako pracovať s edularpom

  Metodológia edularpov

  A live action role-playing game (LARP) is a form of role-playing game where the {participants physically portray their characters.} The players pursue goals within a fictional setting represented by the real world while interacting with each other in character.

  Ako pracovať s edularpom

“Predstavte si, že ste súčasťou úžasnej divadelnej hry, stvárňujete jednu z hlavných postáv, poznáte svoj charakter, cieľ a základné prostredie deja. Neexistuje však žiadny scenár a ani repliky. Tie tvoríte vy spolu s ďalšími postavami na javisku. K hraniu svojej postavy môžete pristupovať z mnohých perspektív, máte úplnú slobodu v rozhodovaní a príbeh sa stáva tým strhujúcejší, čím viac sa vy stávate svojou postavou. Možno nastane nečakaný konflikt, objavíte svojho tajného spojenca alebo budete vystavený ťažkému rozhodnutiu, základom je byť v hre naplno a tým tvoriť originálny a neopakovateľný dej. A viete ešte čo? Nie sú tu žiadni diváci, celá hra sa odohráva len pre vás a vašich spoluhráčov a vy tak nič nemôžete pokaziť, vašu postavu tvoríte len vy sami.”

Čo je larp

ČO JE LIVE ACTION ROLE PLAY?

Larp patrí k prepracovanejším rolovým hrám, pretože každý z hráčov má vlastnú postavu so špecifickým charakterom a herným cieľom, na základe ktorého koná. S ostatnými hráčmi je vtiahnutý do vopred zadefinovaného prostredia a témy, ktoré vytvárajú hráčsku atmosféru. Vzájomnými interakciami, rozhovormi a improvizáciou rozvíjajú originálny dej larpu, ktorý má otvorený koniec.

Čo je larp
Zážitok

Larp je celosvetovo využívanou formou rolovej hry, pričom najrozšírenejšou je larp určený pre zábavu. Vznikajú veľké komunity tvorcov a hráčov, ktorí sa stretávajú a hrajú larpy vo svojom voľnom čase. Ide o larpy množstva žánrov ako fantasy, historické, sci-fi, hororové či ost-apokalyptické. Cieľom a hlavným prínosom týchto hier je zážitok.

Benefit

Larp ako spoločenský manifest je taktiež jedným z dôležitých pohľadov, kde sa využíva sila zážitku na poukázanie a zdôraznenie dôležitých spoločenských tém. Jedným z kľúčových cieľov a benefitov larpov je aj sebapoznanie, sebarozvoj či budovanie komunity. O larpoch sa hovorí tiež ako o osobitnej a jedinečnej forme umenia. Rovnako ako literatúra, maľba, film či hudba, využitím určitých zručností a fantázie vytvára estetický výsledok, atmosféru a najmä zážitok.

Vzdelávanie

V súčasnosti čoraz viac dominujú vzdelávacie larpy. Dokonca sa v niektorých krajinách (napr.: Dánsko) stali súčasťou školského systému a cez zážitok privádzajú študentov, ale aj dospelých k poznaniu, zmene postojov a osobnému rozvoju. Hlavným cieľom a prínosom pri tomto druhu larpov je učenie. Nosným prvkom stále zostáva zážitok, ale v tomto prípade ide o prostriedok k rastu, rozvoju a vzdelávaniu.

Čo je larp

Vzdelávací larp = Edularp

Vzdelávací larp je možné chápať ako pedagogickú aktivitu, kde študenti preberajú úlohu postavy v príbehu a vstupujú do vlastného procesu učenia sa v rámci preddefinovaného vzdelávacieho cieľa podaného v súvislostiach. Edularp poskytuje obrovský priestor využiť medzipredmetovosť, riešiť aktuálne spoločenské témy a trénovať kľúčové kompetencie potrebné pre 21. storočie, ako riešenie problémov, logické a kritické myslenie, kreativita a inovatívnosť, spolupráca či komunikácia.

Výzvy a dopad

Prostredníctvom hádaniek, dilem, otvorených záverov, fyzických, psychických výziev a možnosti taktizovať umožňuje učenie v rôznych dimenziách. Vzdelávacie larpy namiesto direktívneho učenia vytvárajú okolnosti a príležitosti, v ktorých sa študenti stávajú motivovanými a plne schopnými sami nasávať vedomosti.

Čo je larp
Prečo edularpy

LARP AKO SÚČASŤ ZÁŽITKOVEJ PEDAGOGIKY A ZÁŽITOK AKO SÚČASŤ VZDELÁVANIA

Learning by doing alebo učenie cez skúšanie a zažívanie je prevládajúcim rámcom učenia. Vzdelávanie zážitkom spočíva v tom, že učiaci je vystavený a zapojený do priameho zážitku, kedy získava vlastnú skúsenosť a následnou zacielenou reflexiou zvyšuje svoje vedomosti, rozvíja zručnosti a objasňuje hodnoty, pričom sa vždy nachádza v podnetnom a veľmi autentickom prostredí učenia.V každom človeku sa skrýva radosť z hry a zážitku už od detstva a práve hra by mala byť súčasťou vzdelávania. Jednak preto, že umožňuje jednoduchý prenos modelov sociálnych systémov do vzdelávania, a tiež preto, že dáva priestor na to, aby si hráč sám zostavil súbor naučeného priamo z hry. Podstatou je to, že každého takýto proces učenia baví, vníma ho veľmi pozitívne, prirodzene a často sa k danému zážitku vracia. Hra navodzuje zábavu.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY UČENIA SA ZÁŽITKOM HOVORIA, ŽE ÚČASTNÍCI SA UČIA, KEĎ:

 • sú plne zapojení, stávajú sa aktívnymi spolutvorcami (engaged),

 • plne preberú zodpovednosť za rozhodnutia s následkami (empowered),

 • čelia rozmanitosti a ťažkým výzvam (face to),

 • sú podporení psychicky a emocionálne bezpečným prostredím (supported).

Prečo larpy

Kedy a ako si však môžeme byť istí, že larpy, ako vzdelávací nástroj, fungujú?

Na indikovanie učiaceho procesu je možné použiť týchto päť hľadísk:

 • Vnútorná motivácia - učastníci sa stávajú motivovanými pre učenie, nie pre zisk známky alebo tlaku učiteľa, ale pretože sami chcú zlepšovať charakter svojej postavy alebo dosiahnuť cieľ príbehu.
 • Hrateľnosť - ide o situáciu, keď problém vznikne a súčasne sa vyrieši v rovnakom príbehu, čo budí ich zvedavosť, znásobuje pozornosť a osobné zapojenie účastníka.
 • Možnosť vplyvu - ak účastníci pocítia možnosť vplyvu na pravidlá, priebeh hry a deja vzdelávacieho larpu, ich angažovanosť a chuť po poznaní rastie.
 • Kognitívne a postojové učenie - učenie prostredníctvom larpov je často na hlbšej koncepčnej úrovni, nie len kognitívnej (vedomostnej), ale tiež postojovej a dokonca v istej miere aj psychomotorickej (zručnostnej) úrovni.
 • Prepojenosť emócií a intelektuálnych faktov - vedomosti prepojené s balíkom emócií sú jednoduchšie a dlhšie zapamätateľné.

Budúcnosť edularpov

Budúcnosť edularpov

Vzdelávanie v 21. storočí už viac nie je o učení faktov, ale o podpore poznávania, ktoré vedie k osvojovaniu vedomostí, získavaniu zručností a rozvoju potrebných postojov pre život. Preto aj rozvoj vzdelávacích larpov, ako nástroja pre učenie mladých ľudí, je podstatnou témou dnešných dní.

Dôležitejšia ako dizajnérska stránka larpov, je stránka realizácie a využívania vytvorených hier v praxi. Preto v tomto kroku sú kľúčoví pedagógovia, ktorí naberú odvahu, prevezmú zodpovednosť a implementujú vzdelávacie larpy do svojich učebných plánov. Zvýšia tak motiváciu svojich žiakov, stanú sa zdrojmi informácií, podnetov, dôležitej spätnej väzby pre tvorcov a prispejú k zmene vo vzdelávaní.

AKO NA TO?

Návod pre každého uvádzača/organizátora edularpu

Pre uvedenie edularpu je dôležité ako prvé vybrať vhodný edularp v nadväznosti na vzdelávací cieľ, rozumieť notičkám a metodike daného edularpu, dať dôraz na bezpečnosť a vedieť pár praktických tipov.

Ako na to

VÝBER EDULARPU

Vzdelávací cieľ

Prvým a najkľúčovejším krokom hneď po rozhodnutí realizovať larp je zadefinovať si potreby cieľovej skupiny, čo je potrebné s danou skupinou riešiť, čo má byť vzdelávacím cieľom a aká zmena má nastať. Následne je možné túto informáciu konfrontovať so vzdelávacími cieľmi jednotlivých preddizajnovaných larpov.

Téma

Podľa témy a krátkeho popisu, uvedeného pri každom larpe, je možné posúdiť vhodnosť hry pre danú cieľovú skupinu. Položenie otázok: “Bude takýto larp pre nich hrateľný?”, “Dokážu sa vcítiť do jednotlivých postáv a témy hry?”, “Bude daná téma pre nich zaujímavá a tým aj motivujúca pre maximálne zapojenie?”, “Aké riziká môžu vyvstať pri danej téme, čo už môže byť nebezpečné?”, je viac než potrebné. Následne bude realizátor schopný posúdiť vhodnosť larpu pre svoju skupinu.

Praktické hľadisko

Pre správne zvolenie larpu sú dôležité aj parametre ako počet a požadovaný vek hráčov, čas hry, počet potrebných miestností. Ak je každý z nich realizátorom splniteľný, následne je možné pristúpiť k samotnej príprave a hre.

Tip

Pre skupinu prvolarpistov (ľudia hrajúci larp prvýkrát) je ideálne zabezpečiť pozitívnu prvú skúsenosť s larpom. Kľúčové je, aby pochopili základné princípy hry, logiku larpov a nadobudli vnútornú motiváciu hrať ďalšie, pri ktorých môžu vzdelávacie ciele zájsť oveľa ďalej. Preto na začiatok odporúčame zvoliť larp, ktorý je jednoduchý a témou skupine veľmi blízky.

Ako na to

NOTIČKY EDULARPU

Každý z larpov má vypracované metodiky (notičky), tzn. podrobné pokyny pre uvádzača larpu. Tieto notičky obsahujú všetky podstatné informácie od anotácie (teda prvé stretnutie s larpom) až po reflexiu a zhodnotenie.
V prvom kroku sú pre uvádzača podstatné základné informácie:

VZDELÁVACÍ CIEĽ

Čo je cieľom daného larpu, akú zmenu hráčom prinesie (vedomosti, zručnosti, postoje), tzn. podstata, ku ktorej sa uvádzač vracia, slúži aj ako kontrolná kotva, či sa realizácia uberá správnym smerom.

DIZAJN

Definuje formu a štýl larpu (konverzačný, komorný), približuje tému, ktorú daný larp rieši (rozhodovanie, hrozby zradikalizovanej mládeže, predsudky ako bežná súčasť nášho života) a tiež je v tomto bode zadefinované, v akom hernom prostredí sa hráči nachádzajú (narodeninová párty, reštaurácia pre mladých, záchranná vesmírna loď).

Metodika

Určuje základné spôsoby a metódy, ako je daný vzdelávací cieľ a téma v larpe zachytená, ako sa s ním účastníci stretnú a s čím budú konfrontovaní.

Notičky obsahujú body, s ktorými je dobré pracovať nasledovným postupom:

01.

krok

Prečítať si príbeh larpu.

02.

krok

Naštudovať si postavy a prostredie, do ktorého je larp zasadený.

03.

krok

Prejsť si všetky kroky uvádzania, poprípade si ich modifikovať na konkrétnu skupinu.

04.

krok

Naštudovať si reflexiu a zadefinovať si, čo budete pozorovať počas hry.

05.

krok

Pripraviť všetok potrebný materiál: rekvizity, kostýmy, tlač.

06.

krok

Pripraviť miestnosť/i na uvádzanie a hru.

07.

krok

Dať organizačné pokyny skupine (čas, miesto a o čo pôjde – vysvetliť im, čo je larp).

08.

krok

Naladiť sa a ÍSŤ na to!

Tip

Kapitola “Príbeh larpu” je určená pre organizátora, aby sa dostal do deja. Určite nie je
určená pre hráčov. Od kapitoly “Prehľad postáv a povolaní” a najmä “Uvádzanie” organizátor
pracuje s textom tak, aby ho vedel reprodukovať hráčom.

Ako na to

DOBRE VEDIEŤ

Základné zložky vzdelávacieho larpu

HERNÉ PROSTREDIE

Herné prostredie

Larp sa vždy odohráva v dvoch rovinách reality, a to v reálnom svete a vo fiktívnom, hernom svete. Hráči vždy po uvedení larpu, rozdelení a naštudovaní postáv, vstupujú z reálneho sveta do toho fiktívneho (vstupujú do svojich postáv), v ktorom sa odohráva príbeh, celý dej, vlastná akcia postáv. Tento svet je väčšinou veľmi dobre prepracovaný, má vlastné mechaniky, teda pravidlá a systém fungovania, ktoré viac-menej kopírujú reálny svet alebo doňho implementujú fiktívne prvky.

Pre zabezpečenie a umocnenie zážitku musí byť dané herné prostredie čo najviac dodržané. Uvádzač larpu pred samotnou hrou priblíži hráčom herné prostredie, a tak ich vtiahne do hry. V každej metodike larpu je herné prostredie podrobne popísané, aby uvádzač dokázal pripraviť všetko potrebné, pričom je uvedené aj to, akým spôsobom je potrebné prostredie priblížiť účastníkom.

PRÍBEH

Príbeh

Ide o vopred stanovenú históriu (dejovú líniu v minulosti, tesne pred začiatkom hry) a samotnú hru (zabezpečenú hráčmi). Príbeh larpu je vopred čiastočne pripravený organizátorom, počas hry sa však odvíja v závislosti od hráčov, ich improvizácie a interakcie. Nadizajnované larpy majú preddefinované rôzne konce príbehu, ale každý môže prebiehať iným spôsobom, a teda hráči prichádzajú s inými výsledkami hry.

Príbeh je tiež kľúčovou zložkou, ktorá zabezpečuje motiváciu a zapojenie hráčov, preto musí byť blízky cieľovej skupine, pochopiteľný a hrateľný (tzn. hráči sú uvádzačom vtiahnutí do príbehu a vedia ho rozvíjať).

POSTAVY

Postavy

Larp pracuje výhradne s konkrétnymi postavami, ktoré majú definovaný charakter, minulosť, motívy a ciele, na základe ktorých následne hráči jednajú. Ďalším kľúčovejším faktorom ovplyvňujúcim činnosť postavy je vôľa hráča. V larpe môžu účinkovať dva typy postáv, a to hráčska (hraná hráčom – účastníkom) a cudzia (hraná organizátorom alebo pozvaným nehráčom, ktorý má len minimálne vymedzený charakter a minulosť). Postavy sú vždy jasne dané v metodike larpu, popísané v notičkách (pre uvádzača) a ako príloha – popisy postáv (pre hráčov). Uvádzač sám zvolí metódu rozdelenia postáv medzi účastníkov, pričom v každej metodike larpu je uvedený doporučený spôsob rozdelenia. V zásade by účastníci nemali hrať postavu, ktorú si vyslovene neželajú, môže nastať strata motivácie z hry, strata zmyslu a celkového vzdelávacie procesu.

PRAVIDLÁ

Pravidlá

Ako bolo spomenuté vyššie, neoddeliteľnou súčasťou larpov je herné prostredie, ktoré je dotvárané pravidlami a mechanikami. Tie sú hráčom vysvetlené vopred, prípadne aj názorne predvedené. Mechaník by nemalo byť veľa a mali by byť jednoducho pochopiteľné a hrateľné. Pravidlá a mechaniky v larpe zabezpečujú princíp rozhodnutí a následkov, umocňovania interakcie a poriadku. Uvádzač musí dané mechaniky dodržiavať, prípadne vyvodzovať následky podľa pokynov v metodikách.

Ako na to

BEZPEČNOSŤ PRI EDULARPOCH

Tak ako pri všetkom, aj pri larpoch je veľmi kľúčová bezpečnosť. V tomto prípade sa jedná o dve roviny bezpečnosti. Jedna z nich je fyzická a druhá psychická.

Ako na to

Fyzická bezpečnosť

Pre jej zabezpečenie je nevyhnutné nasledovať pokyny príprav a realizácie v notičkách. Možné riziká sú uvedené priamo v nich. Obvykle ide o riziká spojené s miestom hry, rekvizitami či mechanikami. Pri larpoch nastávajú situácie, kedy sú emócie vypäté a práve vtedy potrebujeme mať fyzickú bezpečnosť zvládnutú tak, aby hráči neboli ohrození.

Ako na to
Ako na to

Psychická bezpečnosť

Je rovnako dôležitá ako tá fyzická. Tento aspekt je potrebné brať do úvahy od momentu výberu hry, cez realizáciu s konkrétnou skupinou až po ukončenie hry.

Ako na to
Tipy ako zabezpečiť fyzickú a psychickú bezpečnosť.

Predvídaním a získaním dostatočných informácií o hráčoch – napríklad ak je niekto alergický na orechy a v hre jedenie orechov znamená liečenie choroby, bude nutné túto mechaniku zmeniť, orechy vymeniť za gumových mackov.

Jasným vysvetlením pokynov a pravidiel – odporúčané je pokyny dokonca niekoľkokrát zopakovať. Napríklad ak sa v hre nachádza mechanika boj, ktorý prebieha formou hry kameň, papier, nožnice, ale niekto z hráčov v zápale hry zvolí radšej fyzický kontakt a skutočný boj, môže procesu pomôcť vopred jasné zadefinovanie pravidla, že akýkoľvek fyzický kontakt je prísne zakázaný. Tiež je dobré pridať aj reštrikciu, tzn. ak nastane porušenie pravidla alebo mechaniky, daný hráč nesie vopred definované následky.

Zvážiť tému a cieľ larpu v nadväznosti na skupinu – jej vhodnosť pre cieľovú skupinu, riziko vo vzťahoch medzi hráčmi či životnými situáciami jednotlivých hráčov. Napríklad v triede sa nachádza šikana pre rasovú odlišnosť, pred zvolením larpu na túto tému zvážim, do akej miery je táto forma vhodná ako prvý krok v riešení tejto témy, čo potrebujem zabezpečiť ešte predtým, ako zrealizujem hru. Alebo jedna z postáv má v popise uvedené, že jej prednedávnom zomrel otec. Túto postavu dostane práve hráč, ktorý má silno chorého otca, hra tejto postavy môže hráčovi spôsobiť traumu či nežiaducu vedľajšiu psychickú záťaž.

Jasné vysvetlenie pravidiel a mechaník – tak ako pri fyzickej bezpečnosti, tak rovnako pri tej psychickej je kľúčové jasné popísať, ako čo v hre funguje, transparentne predostrieť hráčom, čo ich čaká a uviesť aj to, že môžu byť pod psychickým tlakom. Spolu s tým však uviesť aj to, že vždy to bude v bezpečnom prostredí, kde im nič nehrozí.

Tip: Odporúčame vždy pri uvádzaní larpu uviesť pravidlo STOP – ak sa hráč cíti preťažený, či už fyzicky alebo psychicky, môže povedať STOP, červená alebo akékoľvek iné slovo, ktoré uvádzačovi jasne naznačuje, že v tom momente vystupuje zo svojej postavy a z hry.

Uvádzanie

Uvádzanie edularpu

Každé uvádzanie prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré sa odvíjajú od toho, či hráči už niekedy larp hrali a poznajú podstatu a princípy hry. Kroky a čas uvádzania tiež závisia od zložitosti larpu ako celku, ale tiež od náročnosti pravidiel, mechaník a postáv. Pôjde teda o tieto kroky:

Praktické pokyny

Ešte pred samotným stretnutím, počas ktorého sa larp ide hrať, je dôležité, aby dal uvádzač všetkým hráčom potrebné informácie typu: kde, kedy, ako, prečo, prípadne s kým a čo si majú doniesť. Tiež to robí formou príbehu – vzor je vždy uvedený v jednotlivých notičkách larpov, ktorý je doplnený aj o vysvetlenie a praktické informácie.

00.

01.

Úvod larpu

Prvé navodenie atmosféry, otvorenie a priblíženie témy hry.

Čo je larp

Základné vysvetlenie o čom je larp, ako sa hrá a prečo môže byť pre nich zaujímavý a aj užitočný. Vždy je potrebné sa držať princípu, že čomu rozumiem, to ma baví, cítim sa v tom kompetentne a samostatne – a práve to posilňuje zapojenosť hráčov a motiváciu pre hru.

02.

03.

Prvý vstup do príbehu

Uvádzač podľa pokynov v notičkách uvedie príbeh larpu do takej miery, aby následne hráči vedeli lepšie porozumieť pravidlám, mechanikám a jednotlivým postavám.

Pravidlá

Uvádzač prečíta preddefinované pravidlá, prípadne nechá hráčom čas, aby si v rámci skupiny zadefinovali vlastné pravidlo, ktoré im môže pomôcť zachovať psychickú alebo fyzickú bezpečnosť. Uvádzač tiež môže zvýrazniť dôvod dodržiavania pravidiel – tie zabezpečia plynulosť hry, bezpečnosť, a v neposlednom rade to, že si hru všetci užijú a dosiahnu spoločný cieľ. Veľakrát práve logicky pochopiteľný dôvod posilní dodržiavanie pravidiel. Pri skupinách, v ktorých je to nutné, uvádzač môže definovať aj reštrikcie, tzn. ak pravidlo nie je dodržané, hráč bude niesť také a také následky. Dôležité je, aby s tým každý z hráčov bol oboznámený.

04.

05.

Mechaniky

Veľmi dôležitou časťou je vysvetlenie mechaník larpu. Správne pochopenie a používanie mechaník zabezpečí dynamiku hry, progres deja a zapojenie všetkých hráčov. Preto by mal uvádzač dbať na to, aby mal dostatok času a pozornosti hráčov pri vysvetľovaní mechaník. Môže na to použiť rôzne pomôcky, názorné ukážky, či mechaniky spísať na viditeľné miesto.

Rozdelenie a čítanie postáv

Oodporúčaným postupom podľa notičiek uvádzač rozdelí postavy medzi jednotlivých účastníkov a následne nechá čas na naštudovanie charakteru. V tejto časti je tiež dôležité, aby sa jednotliví hráči stotožnili so svojou postavou, preto ak má daná postava nejakú rekvizitu alebo kostým, práve v tomto čase je ideálne, aby to dostala. Uvádzač aj v tomto bode môže nechať priestor na prípadné otázky. Kľúčové je tiež to, aby uvádzač upozornil hráčov, aby si počas čítania neukazovali svoje popisy postáv, práve hra s tajomstvom je pri larpoch dôležitá. Na druhej strane, jednotlivé postavy sa musia navzájom poznať (svoje mená a prípadné vzťahy medzi sebou), preto je na mieste, ak uvádzač nechá priestor na zoznámenie – krátke uvedenie mien jednotlivých postáv hráčov.

06.

07.

Začiatok a koniec larpu

Každý larp ma špecifický začiatok a koniec hry, tzv. vstup a výstup z hry. Hráči musia byť s týmto vopred oboznámení, aby jasne vedeli, kedy vstupujú do hry a stávajú sa svojou postavou a kedy naopak vystupujú z hry a vracajú sa do reality. Uvádzač musí toto jasne pomenovať a hráčom vysvetliť.

Výzva k samotnej hre

Rituál vstupu do hry. Uvádzač nechá posledné minúty na prípadné otázky a následne vyzve všetkých hráčov, aby vstúpili do hry a podľa pokynov larpu uvádzač začne hru.

08.

Reflexia

Nevyhnutnosť reflexie

Reflexia je veľmi dôležitou súčasťou larpu, pretože uchopuje skúsenosť hráčov a pretvára ju na učenie. Pomáha zvedomovať podstatu prežitého a dosahovať vzdelávací cieľ. Uvedomenie, že nie každá hra je automaticky učením, je prvým krokom k dobrej reflexii.

Kolbov cyklus

Predtým, ako prejdeme k vysvetleniu reflexie v spojitosti s larpami, je dôležité priblížiť zmysel kolbovho cyklu, ako modelu, ktorý poukazuje na to, že proces učenia musí obsahovať štyri základné fázy. Účastníci si v prvom kroku musia zažiť konkrétnu skúsenosť, následne sa spätne ohliadnu a identifikujú kľúčové momenty procesu. V ďalšom kroku prichádza pomenovanie podstaty – prečo to tak je, čo je za tým a aký je širší kontext. Nakoniec sa znova vstupuje do praxe a aktívne sa experimentuje.

X